request.root_menu.meta_title

Jak zorganizować pogrzeb

Wersja do wydruku

19.2.2018

Śmierć bliskiej osoby stanowi bardzo trudne doświadczenie. Aby zorganizować pogrzeb oraz załatwić niezbędne formalności można skorzystać z usług zakładu pogrzebowego, który zajmie się pochówkiem, podczas gdy bliscy mogą spokojnie przeżywać żałobę. Należy pamiętać, że przekazanie załatwienia formalności pogrzebowych zakładowi powinno mieć charakter ściśle sformalizowany z uwagi na ochronę interesów osoby zajmującej się pochówkiem zmarłego.

Przede wszystkim trzeba dokonać wyboru zakładu pogrzebowego, bowiem każdy z nich ma odmienne usługi i ceny, dlatego też warto ustalić wszystkie informacje telefonicznie celem wyboru najbardziej optymalnej oferty.

Po dokonaniu wyboru należy zgłosić się do zakładu wraz z kompletem dokumentów, które potwierdzą tożsamość, fakt zgonu oraz posiadanie ubezpieczenia osoby zmarłej, tj. kartę zgonu lub akt zgonu, jeżeli już jesteśmy w jego posiadaniu, dowód osobisty zmarłego, jego numer NIP oraz zaświadczenie o zatrudnieniu. W przypadku, gdy zmarły pozostawał w związku małżeńskim również należy dołączyć dokumenty dotyczące współmałżonka. Następnie osoba zajmująca się pochówkiem powinna zawrzeć z zakładem pogrzebowym umowę w przedmiocie zorganizowania pogrzebu, która powinna określać szczegółowo zakres świadczonych przez zakład usług oraz ich cenę. Umowa taka powinna zostać zawarta w formie pisemnej z uwagi na zabezpieczenie prawidłowej organizacji pogrzebu oraz interesów osoby zlecającej usługę.

Podkreślić należy, iż rozliczenie z zakładem pogrzebowym za usługę organizacji pogrzebu może nastąpić w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, co powinno zostać uregulowane przez strony w umowie. W przypadku rozliczenia gotówkowego, zakład świadczy usługi, które zostają opłacone bezpośrednio przez osobę zlecającą organizację pogrzebu. W przypadku natomiast rozliczenia bezgotówkowego, rozliczenie usług świadczonych przez zakład pogrzebowy zależne jest od wystawienia na rzecz zakładu pogrzebowego odpowiedniego upoważnienia do odbioru zasiłku pogrzebowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który pokryje wynagrodzenie zakładu. Zakład wówczas na podstawie zawartej umowy oraz wyżej wskazanego upoważnienia sam zwróci się do ZUS celem odebrania zasiłku pogrzebowego po zmarłej osobie i o ile wszystkie świadczone usługi były wliczone w zakres świadczenia, to wówczas osoby bliskie organizujące pochówek nie będą zobowiązane do dodatkowych opłat na rzecz zakładu. W sytuacji, w której kwota wynagrodzenia należna zakładowi pogrzebowemu jest niższa niż pobrany przez zakład zasiłek, nadwyżka powinna zostać zwrócona przez zakład pogrzebowy.

Powrót do poprzedniego działu

Tu znajdziesz

Śmierć osoby bliskiej związana jest z ogromnym stresem. Nie myśli się o formalnościach. Podpowiadamy jak załatwić sprawy związane z pochówkiem.